Pracodawco: Autozapis PPK – Co oznacza i kogo obejmuje.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co 4 lata, począwszy od 1 marca 2023 r. nastąpi tak zwany AUTOZAPIS do PPK. Oznacza to, że w dniu 28 lutego 2023 wygasa ważność wszystkich rezygnacji pracowników u wszystkich pracodawców (niezależnie od wielkości firmy i daty objęcia obowiązkiem wdrożenia PPK). W praktyce oznacza to, że z dniem 28 lutego 2023 wygaśnie ważność rezygnacji złożonej przez Państwa pracownika nawet w tym samym dniu czyli 28 lutego 2023 roku.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE KAŻDEGO PRACODAWCY

Do 28 lutego 2023 r. należy poinformować:

· wszystkie osoby (pracowników i zleceniobiorców), które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z wpłat do PPKo konieczności zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK .

· osoby, które obecnie mają 55 lat i więcej i złożyły wcześniej deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, pracodawca ma obowiązek poinformować o ponownym autozapisie, ze wskazaniem, że wpłat do PPK - w ramach ponownego autozapisu - będzie dokonywał tylko na wniosek  pracownika, złożony do ostatniego dnia lutego.

Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Zgodnie z instrukcjami z PFR pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

Nie informuje się pracowników, którzy:

a) są członkami PPK (nie złożyli rezygnacji), dla aktualnych uczestników PPK nic się nie zmienia, nie trzeba żadnych dodatkowych działań.

b) nie mają stażu pracy u pracodawcy wynoszącego 90 dni w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie złożyli wcześniej lub nie złożą do 28.02.2023 rezygnacji z PPK,

c) osób pow. 55 roku życia, które nie składały rezygnacji z PPK

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PRACODAWCY

(KTÓRZY MIELI WDROŻONY PROGRAM PPK, CZYLI ZAWARTĄ UMOWĘ O ZARZĄDZANIE PPK Z INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ)

1. W przypadku pracowników, którzy kiedyś byli zapisani do PPK (mieli zawartą umowę o prowadzenie PPK) a później  zrezygnowali z PPK– pracodawca musi w marcuwznowić wpłaty do PPK i na wszystkich wypłatach dokonywanych w marcunaliczyć PPK i od 1 kwietnia 2023 r. dokonywać za tych pracowników wpłat do - chyba, że te osoby ponownie złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

W tym przypadku należało będzie dodatkowo poinformować podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK.

2. W przypadku pracowników, którzy nigdy nie byli zapisani do PPK (złożyli rezygnację przed obowiązkiem ich zapisania) – pracodawca musi zapisać do PPK (zawrzeć w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK) i na wszystkich wypłatach dokonywanych w marcunaliczyć PPK i od 1 kwietnia 2023 r. dokonywać za tych pracowników wpłat do PPK (przelewy składek PPK od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w marcu)- chyba, że te osoby ponownie złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

3. Ponowny autozapisnie obejmuje osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (przystępują do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

TERMINY SKŁADANIA REZYGNACJI I ZAPISU DO PPK

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2023r. i obowiązuje ona od dnia jej złożenia. Ponieważ pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK NIEZŁOCZNIE, to należy zwrócić uwagę, że osoby, które nie chcą być zapisane do PPK, powinny złożyć deklarację o rezygnacji jak najszybciej.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PRACODAWCY, KTÓRY JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ I NIE MIAŁ DOTYCHCZAS WDROŻONEGO PROGRAMU PPK

Mikroprzedsiębiorca - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych (2021 i 2022) spełniał łącznie następujące warunki:

1)       zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty)

oraz

2)       osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jeżeli u takiego Pracodawcy:

a) wszyscypracownicy złożą ponowne deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK w marcu (do 31.03.2023r.), to mikroprzedsiębiorca nie podejmuje żadnych czynności.

b) nie wszyscy pracownicy złożą ponowne deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK w marcu (do 31.03.2023r.), to 1 marca 2023 roku trzeba będzie uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. W takim przypadku pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK (konsultując wybór instytucji finansowej z przedstawicielami załogi) i najpóźniej do 10.06.2023r. zgłosić do PPK pracowników, którzy nie złożyli rezygnacji.

O przestrzeganiu terminów ustawowych związanych z: akcją informacyjną dla pracowników, zawarciem umowy o prowadzenie PPK, naliczaniem i dokonywaniem wpłat do PPK (za zniechęcanie pracowników do uczestnictwa, nieprzestrzeganie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK oraz terminowego dokonywania wpłat do PPK pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 1 000 000 zł).