Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Prowadzisz firmę, planujesz zatrudnić pracownika. Ten artykuł jest dla Ciebie....

W związku z konfliktem zbrojnym u naszych wschodnich sąsiadów, w Polsce zostały wprowadzone przepisy, które ułatwiają legalizację popytu i wprowadzają uproszczone zasady zatrudnienia obywatela Ukrainy.
Przed zatrudnieniem pracownika na podstawie specustawy musimy pamiętać, aby sprawdzić czy osoba z Ukrainy ma legalny pobyt.

Kiedy obywatel z Ukrainy ma legalny pobyt?
Osoby z Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania w Polsce, mają legalny pobyt na tym terytorium w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (do 23 sierpnia 2023 r).
Obywatele z Ukrainy powinni mieć wstawiony przez polską Straż Graniczną stempel z datą wjazdu w paszporcie lub innym dokumencie podróży. W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na jego wniosek, który powinien być złożony nie
później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.
Warto pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go powyższego uprawnienia.
Obywatela Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce można zatrudnić na podstawie przepisów tzw. specustawy, która wprowadza uproszczony tryb, czyli bez obowiązku posiadania zezwolenia o pracę lub oświadczenia. Należy tylko powiadomić PUP właściwy ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania o podjęciu pracy przez cudzoziemca.
Zgłoszenie należy złożyć w terminie 14 dni od podjęcia pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Ułatwienia w zatrudnieniu dotyczą również obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed wojną, czyli przed 24 lutego i mają legalny pobyt. Warto też zaznaczyć, że specustawa przedłuża terminy ważności dokumentów uprawniających do legalnego pobytu obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, których termin wygasł 24 lutego 2022 r. lub później
np.: termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy, czy wizy krajowej ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. Natomiast okresu pobytu obywatela Ukrainy na podstawie karty pobytu, wizy Schengen wydanej przez organ polski, czy w ramach ruchu bezwizowego – wydłuża się na okres 18 miesięcy.

Obowiązki pracodawcy

związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy przy zastosowaniu przepisów specustawy:
-Zawarcie umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej oraz przedstawienie tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe).
-Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w
wysokości 3.010zł brutto/mc (proporcjonalne do wymiaru czasu pracy) lub minimalna stawka godzinowa w wysokości 19,70 zł brutto/godz. W tym przypadku nie ma obowiązku wypłaty pełnego minimalnego wynagrodzenia za pracę w razie zatrudnienia na część etatu lub na umowę zlecenia.
-Zgłoszenie obywatela Ukrainy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.
-Zgłoszenie do PUP w terminie do 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca.

Dla wszystkich poszukujących pracy u naszych fachowców zapraszamy do korzystania z opcji filtru wyszukiwania ofert pracy: link